HTML tutorial
НОВИ ПУБЛИКАЦИИ?
Loading...

Какви Европрограми Да Очакваме През 2023-та

През последните години европрограмите се превърнаха в неразделна част от финансирането на българските предприятия. Това позволява на фирмите да развият своите капацитети по ефективен начин, както и отваря врати за тяхното по-нататъшно развитие.


Представяме Ви кратък преглед на предстоящите европрограми през 2023 г. Тук може да намерите информация относно допустимите кандидати, размерът на финансовата помощ, както и сроковете на конкретните процедури.


Информация за "Внедряване на иновации в предприятията"

Минимален размер на допустимите разходи по проекта е в размер до 50 000 лева, докато максималният размер на безвъзмездната финансова помощ варира в следните рамки: 

- Микро предприятия  – 200 000 лв. 

- Малки предприятия – 500 000 лв. 

- Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 800 000 лв.


Кой може да кандидатства? 

Могат да се възползват микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. 


Очакван прием: октомври 2023 г.Информация за "Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Минималният размер на допустимите разходи по проекта е в размер на 10 000 евро, докато максималните допустими разходи по проекта достигат 400 000 евро.


Кой може да кандидатства? 


От програмата могат да се възползват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район. Други бенефициенти са физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.


Очакван прием: октомври-ноември 2023 г.Информация за "Инвестиции в технологична и екологична модернизация"

Минималният размер на допустимите разходи по проекта са в размер до 30 000 лв, докато максималните разходи по проекта могат да достигнат до 1 000 000 лв.


Кой може да кандидатства? 

От програмата могат да се възползват физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани. 

Други бенефициенти са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 


Очакван прием: мярката отвори на 28.09.2023г., като крайният срок за подаване на предложения е до 20.12.2023г. 17:30ч.


Информация за "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата"

Какво и колко финансира помощта по програмата за Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата:

 • Закупуване на слънчева инсталация за БГВ – финансира се до 100% от стойността на инвестицията но не повече от 1 960,83 лева;

 • Закупуване на ФЕЦ с батерия до 10 kWp – финансира се до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.Кой може да кандидатства?

 • Физическо лице, обитаващо собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

 • Собственик на жилището, с което се кандидатства;

 • Жилището трябва да е основно за Кандидата;

 • На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

 • В случай, че Кандидата е собственик на жилище в многофамилна сграда, то той следва да има съгласие на етажната собственост и трябва да предостави копие от Решение на Общо събрание на собствениците (съгл. Чл.17, ал.2, т.2 от ЗУЕЦ с мнозинство не по-малко от 67% идеални части от общите части);

 • В жилището следва да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища, и др.);

 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди доставката, монтажа и пускането е в експлоатация на слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

 • Да има издадено разрешително за строеж за изграждане на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

 • Да предостави оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща ключова информация

 • Кандидатът да е заплатил към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще монтира инсталацията или системата;


Очакван прием: процедурата е отворена от 09.05.2023г. и е с краен срок за подаване на предложения до 10.11.2023г.Информация за "Адаптирана работна среда"

По процедурата могат да кандидатстват предприятия регистрирани по търговския закон, като минималният размер на финансовата помощ е 50 000 лв., а максималният може да достигне до 391 166 лева.


Очакван прием: процедурата стартира през октомври 2023 г.Информация за "Разработване на иновации в предприятията”


По процедурата могат да кандидатстват редица предприятия, като те трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са съществуващи предприятия

2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2020г. 

3. С нетни приходи от продажби за 2022г., както следва: 

- Микро предприятие ≥ 80 000 лв. 

- Малко предприятие ≥ 200 000 лв.

- Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв. 

- Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лв. 

4. Ако не са микро, малко, средно или малко дружество със средна пазарна капитализация следва да се кандидатства с партньор МСП.Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лв., а максималният размер на финансиране е разпределен както следва: 

- микро предприятия - 250 000 лв. 

- малки предприятия - 400 000 лв. 

- средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия - 500 000 лв.


Очакван прием: октомври 2023 г.


Ако все още се чудите коя е най-подходящата европейска програма за Вас, не се колебайте да потърсите услугите на консултанти по европроекти. Ще получите пълен професионализъм от А до Я, както в разработването на проекта, така и в управлението му.
Ако търсите направата на сайт, SEO оптимизация, поддръжка, други услуги от дигитална агенция, то тогава кликнете върху изображението:
Комплекни уеб и SEO услуги от Висео

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.